sunnuntai 23. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၈ )

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားပုံကား ဤသို႔ ဤသို႔ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။  သုမိတၱာအမ်ိဴးသမီးေလး ပါရမီစခန္းခရီးၾကမ္းၾကီးအတြက္ ဤသုိ႔ဤႏွယ္ ပါဝင္လာျခင္းသည္
အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္မျဖစ္တန္ရာ၊ထုိ႔ျပင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့အေနျဖင့္ သုမိတၱာအားပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ လက္ခံလုိက္ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတရားမကင္းတန္ရာ။ အထူးသျဖင့္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္
ေပးေသာဗ်ာဒိတ္သည္ အလြန္တရာခုိင္မာျပတ္သားလွေခ်၏။ မလြဲႏုိင္ေသာ  တိက်ျခင္းမ်ိဴးျဖင့္ တိက်မွန္ကန္လွ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိဗ်ာဒိတ္သည္လည္း အတိတ္အေၾကာင္းမကင္းႏုိ္င္ေခ်။ ထုိအေၾကာင္းတရားသည္လည္း အလြန္အားၾကီးေသာ အေၾကာင္းတရားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အတိတ္ဘဝမ်ားစြာမွ မ်ားျပားလွသည့္ ခ်ခဲ့ဖူးေသာေရစက္ ပႏၷက္ခဲ့ဖူးေသာသစၥာ မ်ားေၾကာင့္သာ သုမိတၱာလည္း ပါရမီျဖည့္ဘက္အေနျဖင့္ပါဝင္သလုိ သုေမဓာကလဲ လက္ခံျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ကလည္း အစုံတြဲ၍ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟုစဥ္းစားမိ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကမၼနိယာမကုိ ယုတၱိေဗဒက်ေအာင္ စဥ္းစားျပန္ေသာအခါတြင္လည္း အလြန္တရာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ပါရမီအဆန္ခရီးလမ္းကုိ အလြႏ္ျပင္းထန္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဆႏၵရွိသူတုိ႔သာအတူစုံတြဲ၍
ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ယခုဘဝတစ္ခဏေလးမွ်တြင္သာေတြ႔လုိက္ရ ျမင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါက သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအဖုိ႔ ဤမွ်ေဝးကြာ ၾကာေညာင္းလွေသာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းခရီးကုိ အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ေရွးေရွးဘဝဘဝမ်ားစြာက အတူယွဥ္တြဲ၍
ခ်စ္ခင္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပါရမီအဆန္ခရီးကုိ မညီးမညဴ အတူတြဲ၍ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရဲျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ျပင္သူတုိ႔၏ ဗ်ာဒိတ္ခံယူရာ ပစၥဳပၸန္ဘဝကုိ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း သုေမဓာသည္ သတင္းၾကီးေသာ သူေဌးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္  ကုိယ္က်င့္တရားကုိ တစ္ျမိဳ႔တည္းသူလည္းျဖစ္ အမ်ိဴးဇာတ္လည္းတူကာ အရည္အေသြးျပည့္ဝလွေသာ သုေမဓာအမ်ိဴးသမီးေလးက ယုံၾကည္ထုိက္ေလာက္ေအာင္ ဂဃနဏ သိျပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသည္တိတိက်သိခ်င္လွေသာေၾကာင့္ တတ္သိနားလည္ေသာ သူမ်ားကိုလဲေမး၏။ ေဆြးေႏြးသင့္သူမ်ားကုိလဲ ေဆြးေႏြး၏။ ထုိသို႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ရသျဖင့္သာ မိမိ၏အေတြးစတုိ႔သည္လည္း ပုိမုိ၍ ရဲရင့္လာခဲ့ပါ၏။ ေရးအားလည္းတက္ခဲ့ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ပါရမီႏွင့္စစ္မွန္ေသာခ်စ္ေမတၱာသည္ ကင္းကြာ၍မရစေကာင္းေသာ သေဘာတရားႏွစ္ခုျဖစ္၏ ဟုလည္း မိမိထင္ျမင္ ယူဆ သေဘာေပါက္မိ၏။ အမွန္စင္စစ္ အခ်စ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ေမတၱာမရွိပါက အတူတြဲ၍ ပါရမီလည္းျဖည့္၍မရသလုိ ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ အေနႏွင့္လည္း ပူးတြဲကာ ပါဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု မိမိယုံၾကည္ယူဆမိေတာ့၏။ မွန္၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ အျပန္အလွန္ထားရွိေသာ အခ်စ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္ တြဲဘက္၍
ပါရမီျဖည့္ဘုိ႔အေရး ၾကီးမားလွေသာစြမ္းအင္ျဖစ္၏ ဟုလည္းနားလည္မိ၏။ ဟုတ္၏ မွန္၏ ဟုထပ္၍ဆုိခ်င္၏။ အေၾကာင္းကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ စာနာမႈ နားလည္မႈ ၾကင္နာမႈ ေဖးမမႈ ျပဳစုေစာင္မမႈဟူေသာ ခ်စ္ေမတၱာမရွိပါက ပါရမီမဆုိထားႏွင့္၊ ေလာက၏ သာမာန္လုပ္ငန္း သာမာန္နယ္ပယ္၌ပင္ ျပဳလုပ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘြယ္မရွိေခ်။ အလြန္တရာျမင့္ျမတ္ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွေသာပါရမီလုပ္ငန္းၾကီးကုိလုပ္ရာဝယ္ ထုိမွ်ဤမွ် စစ္မွန္ ၾကီးမားလွေသာ ခ်စ္ေမတၱာမပါ မရွိလွ်င္ မည္သုိ႔လွ်င္အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ ပါရမီျဖည့္ၾကမည့္သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ေမတၱာရွိမွသာလွ်င္ ေလာကေကာင္းက်ိဴးအတြက္ အတူတြဲ၍ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ ပါရမီလုပ္ငန္းကုိ အဟုတ္တမ္း ၾကိဴးပမ္းႏုိ္င္ၾကေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ဘုိ႔အေရးဝယ္  ထုိပါရမီႏွင့္ခ်စ္ေမတၱာႏွစ္ခုတြင္ ခ်စ္ေမတၱာသည္ မူလ အစ ပထမ ျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူ
ထင္ျမင္သုံးသပ္မိ၏။( မွတ္ခ်က္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မဟာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္ဘုိ႔ရန္စိတ္ထက္သန္ေတာ္မူပုံႏွင့္ သုေမဓာႏွင့္ သုမိတၱာတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ အတူတြဲ၍ ပါရမီ ျဖည့္ႏုိင္ပုံကုိမေရာေထြးေစခ်င္ပါ။ မေရာေထြးသင့္။ ဤစကား ဤစာႏွင့္ပတ္၍ မရွင္းပါက ေမးႏုိင္ပါသည္။ ) သုိ႔ျဖစ္၍ အရင္းခံစစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ပင္ ပါရမီလုပ္ငန္းကုိ အဟုတ္တမ္းတြဲ၍ ျဖည့္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု မိမိယုံၾကည္နားလည္မိပါ၏။ မွန္၏။ အခ်စ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မက္မႈရာဂသည္ နည္းလမ္းမွန္ေအာင္အသုံးျပဳပါက နိဗၺာန္ထိပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းပ႒ာန္းတရားေတာ္တြင္လည္းတုိက္ရုိက္လာပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ သုမိတၱာအမ်ိဴးသမီးေလး၏ သုေမဓာရွင္ရေသ့ေပၚ ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္အရာရာကုိ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိ္င္ဘုိ႔အေရး ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ျဖင့္ပါဝင္လာႏုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိလည္း ယေသာဓရာေထရီပါဒါန္တြင္ ဤသုိ႔ဆုိပါ၏။

lauantai 22. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၇ )

ဤ သုေမဓာခ်စ္သားသည္ ေနာင္အခါ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းေရာက္ေသာကာလ၌ ဘဒၵကမၻာဝယ္ သိစရာမွန္သမွ် ၾကြင္းမဲ့ဥႆံုအလံုးစံုသိျမင္ေတာ္မူသည့္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိမ့္မည္၊ ဤ သုမိတၱာ ခ်စ္သမီးသည္လည္း ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းတုိ႔ပတ္လုံး ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ျဖင့္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းလိမ့္မည္ ဟူ၍။  မိမိတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ယေန႔ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကေသာ
ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္သည္ ဤသုိ႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံယူရာမွ အစျပဳခဲ့ေလ၏။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္ ယေန႔သာသနာေတာ္ကုိ ၾကိဳတင္၍ အသိမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္၏ ဟုဆုိႏုိ္င္၏။ ထုိ႔ျပင္ဤဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ခံယူသည့္အခမ္းအနားသည္ ယေန႔သာသနာေတာ္၏ အစဦးဆုံးေသာ အခင္းအက်င္း ျဖစ္၏ ဟူ၍လည္းဆုိနုိင္ခ်ိမ့္မည္ထင္၏။  ဤသို႔ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္အား ဖူးေျမွာ္
ၾကည္ညုိၾကေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းၾကားသိၾကရေသာအခါ စၾကာဝဠာ၏ အႏႈိင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုေပၚေပါက္ေခ်ျပီဟူ၍ မ်ားစြာ
ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ၾက၏။ ဝမ္းသာပီတိ အျဖစ္ၾကီးျဖစ္ၾကရ၏။ သူတုိ႔၏ဝမ္းသာပီတိသည္ အႏႈိင္းအဆမဲ့၏၊ အလြန္တရာျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္၏၊ သျဂိဳၤဟ္စကားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေသာမနႆ သဟဂုတ္ဥာဏသမၸယုတ္ အသခၤါရိက မဟာကုသုိလ္စိတ္ပင္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကိေလသာပြါးစီး အားၾကီးေရးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိေလသာကုန္ခန္း ျမတ္ရဟန္း ( ဘုရား ) ျဖစ္ေရးအတြက္
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႔သည္ ဤသုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကျပန္ေလ၏။ အကယ္၍မိမိတုိ႔သည္ ဤဒီပကၤရာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ တရားထူးကုိမရခဲ့လွ်င္
ေနာင္အခါဝယ္ ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ တရားထူးကုိရရွိၾကမည္ ဟူ၍။ သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတခ်က္သည္ ျမင့္ျမတ္ေပစြတကား။ အတုယူ အားက်ထုိက္ေလစြ။ စံျပဳထုိက္ေလစြတကား။ ယေန႔သာသနာေတာ္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အစဦးဆုံး အခမ္းအနားသည္ ဤမွ်သာျဖစ္၏။ ဤအခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိဤသုိ႔ဆက္လက္၍ အေတြးပထ်ာျဖန္႔ စဥ္းစားျခင္း သံသရာခ်ဲ႔ဆန္႔မိပါေတာ့၏။ ေလာကုတၱရာမွလြဲ၍ ေလာက၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဘုိ႔ႏွစ္ဘုိ႔လုိအပ္၏။ ဘက္ႏွစ္ဘက္သည္ရွိ၏။ ထုိဘုိ႔ႏွစ္ဘုိ႔ ဘက္ႏွစ္ဘက္ ညီညြတ္မွ်တ ျပည့္စုံပါမွ ရလာဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာျမဲျဖစ္၏။ အဆုိးနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ အေကာင္းနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ သိပၸံပညာရပ္ နယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ ဝိဇၨာပညာရပ္ နယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ အဆုိပါ ဘုိ႔ႏွစ္ဘုိ႔ ဘက္ႏွစ္ဘက္သည္ မလြဲမေသြရွိသည္သာျဖစ္၏။ ထုိအရာကား ဖုိသဘာဝႏွင့္ မသဘာဝပင္တည္း။ တနည္းဆုိေသာ္ ဖုိသတၱိစြမ္းအင္ႏွင့္ မသတၱိစြမ္းအင္ပင္ျဖစ္ေခ်၏။ ဤသတၱိစြမ္းအင္ႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္းျဖစ္၏။ အလြန္အားၾကီးေသာဆြဲအားလည္းျဖစ္၏။ ထုိဆန္႔က်င္ဘက္ဆြဲအားတုိ႔၏ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ ညီညြတ္ေပါင္းစည္းမိေသာအခါ ရလာဒ္တစ္ခုသည္ မုခ်ျဖစ္ေပၚလာရေလေတာ့၏။ ေလာကဓံတရားဟု အမ်ားသိေနၾကသည့္ ေပါမ်ားျခင္းႏွင့္ ရွားပါးျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟ ေပါမ်ားျခင္းႏွင့္ အထိီးက်န္ျခင္း ဟူေသာ ဒြႏၵဒြႏၵ အစုံအစုံသဘာဝတုိ႔သည္လည္း မည္သည့္ေလာကီနယ္ပယ္တြင္မွ
ေရွာင္လႊဲ၍မရဘဲ ထုိအစုံအစုံ သဘာဝတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အရာရာသည္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္ တုိးတက္ ဆုတ္ယုတ္လွ်က္ ခရီးဆက္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ေတာ့၏။ ဤေနရာ၌ မိမိအဓိကတင္ျပလုိသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္တုိ႔၏ အစုံအစုံသဘာဝျဖစ္ပါ၏။ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသားတုိ႔အားကယ္တင္ေရးအတြက္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံယူလွ်က္ ပါရမီေတာ္ဆယ္ပါးကုိ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ျဖည့္က်င့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ သုမိတၱာမည္ေသာ အမ်ိဴးသမီးေလးပါဝင္လာသည္ကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ခံဘိသနည္း။ ထုိ္႔ျပင္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္သည္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္းမခြဲဘဲ ႏွစ္ဦးတြဲ၍ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့ေလသနည္း။ အထူးသျဖင့္ အလြန္ရွည္ၾကာလွေသာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလအတြင္းဝယ္ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားသည္ အလြန္ပင္ၾကီးမားလွသည္ကုိ ေတြ႔ရ ျမင္ရ သိရ ဖတ္ရ၏။ ထုိခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားသည္ ပါရမီေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ၾကီးမားလာေလသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားေၾကာင့္ပင္ ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေလသေလာ။ ဤသို႔ေသာ ေလာ မ်ားစြာ ဘိသနည္း အသီးသီးကုိ မိမိဘာသာ ေမးခြန္းထုတ္၍ မိမိဘာသာ ဤသုိ႔ဆက္လက္၍ အေတြးစိတ္ကူး ျမဴးမိပါေတာ့သတည္း။
( ဆက္ရန္......)


tiistai 11. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၆ )

ထိုသူမ၏နာမည္ကားသုမိတၱာ ဟူသတတ္။ ထုိနာမည္၏ အဓိပၸါယ္ကား မိတ္ေဆြေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ခ်စ္ခင္အပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ခ်စ္ခင္တတ္သူ ဟူ၍ျဖစ္သတတ္။ မွန္၏၊ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသား အားလုံးအတြက္ အေလာင္းေတာ္အား ဘုရားျဖစ္ေစရန္ ကူညီ၍ ပါရမီျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္သူသည္ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေနပါမွ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ အလြန္ခ်စ္ခင္အပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူလူထုကုိ ခ်စ္ခင္တတ္သူျဖစ္ပါမွ ပါရမီျဖည့္ဘက္ျဖစ္နုိင္ေပမည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက သာမာန္အမ်ိဴးသမီးျဖစ္သြားေပမည္။ ထုိဘုရားရွင္ကုိ ၾကိဴဆုိသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ထုိသုမိတၱာမည္ေသာ အမ်ိဴးသမီးငယ္ေလးသည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ကုိ လႈရန္အတြက္ ၾကာပန္းရွစ္ခုိင္ယူလာခဲ့ေလ၏။ သူမ၏ အစပထမရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သူမကုိယ္တုိင္ တစ္ဦးတည္း လႈဘုိ႔ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္အား သူ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ တံတားခင္း၍လႈဒါန္းေနေသာ သုေမဓာရွင္ရေသ့ကုိ ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ သူမသည္ ေလးစားၾကည္ညုိသြားေလ၏။ ယုံၾကည္မႈ၊ အားထားမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိမႈႏွင့္ ေပးဆပ္ျဖည့္ဆည္းလုိမႈဟူေသာဆႏၵတုိ႔သည္လည္း သူမ၏ရင္တြင္းသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူမသည္ လႈရန္ ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ ၾကာပန္းရွစ္ခုိင္အနက္ သုံးခုိင္ကုိသာ သူမကုိင္ေဆာင္လွ်က္ က်န္ငါးခုိင္ကုိမူ သုေမဓာရွင္ရေသ့အား လုိလုိလားလားပင္ ေပးလႈလုိက္ေလ၏။ ဤေနရာတြင္မိမိ ဤသုိ႔စဥ္းစားမိ၏။ အေလာင္းေတာ္၏နာမည္ကား သုေမဓာ၊ အဓိပၸါယ္ကား ပညာျပည့္ဝ ႏွလုံးလွသူ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ႏွလုံးျဖဴစင္လွေသာပညာရွိ ဟူ၍ျဖစ္ျပီးလွ်င္ ကူညီ၍ ပါရမီျဖည့္မည့္သူ သုမိတၱာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ မိတ္ေဆြေကာင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္ခ်င္ခင္တတ္သူဟု အဓိပၸါယ္ရွိသျဖင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ အမည္နာမ ဗ်ဴပၸတ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္တုိ႔သည္ အလြန္ပင္ညီညြတ္တုိက္ဆုိင္ ၾကေလ၏တကား ဟူ၍။  ထုိ႔ေနာက္ သုေမဓာမည္ေသာ ရွင္ရေသ့ႏွင့္ သုမိတၱာမည္ေသာ အမ်ိဴးေကာင္းသား အမ်ိဴးေကာင္းသမီးႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္အား ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း၍ ၾကာပန္းရွစ္ခုိင္ကုိလႈဒါန္းခဲ့ၾက၏။ ထုိသုိ႔လႈဒါန္းစဥ္တြင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္၏ အႏႈိင္းမဲ့အသေရေတာ္ကုိ ဖူးေတြ႔ရသျဖင့္အလြန္အားက်ၾကည္ညိုမိေတာ့၏။ အထူးသျဖင့္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ငရဲႏွင့္ တိရစၦာအပါအဝင္ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသူ ဘုံသားတုိ႔အတြက္ ေလာကီေကာင္းက်ိဴးႏွင့္ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဴးဤႏွစ္မ်ိဴးတုိ႔ကုိ အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ကရုဏာ၊ ေမတၱာ၊ ပညာတုိ႔ျဖင့္ အႏႈိင္းမဲ့ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္လည္း ေလာကသားတုိ႔၏ ေကာင္းက်ိဴးမွန္သမွ်ကုိ သယ္ေဆာင္လုိ ကယ္တင္လုိေသာ မဟာကရုဏာႏွင့္  ဆႏၵတုိ႔သည္ အလြန္အမင္းျပင္းျပင္းျပျပျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္လိုေသာဆႏၵသည္ အလြန္အမင္းျပင္းျပထက္သန္လာေလ၏။ မွန္လွ၏။ ဘုရားျဖစ္မွသာလွ်င္ အသားအေရာင္ အမ်ိဴးအႏြယ္ ေနရာေဒသ ႏုိင္ငံ ဘုံဌာန အဆင့္အလႊာ စေသာ ေလာကသားတုိ႔၏ အေပၚယံအျမင္တုိ႔ကုိ မရႈျမင္ မခြဲျခားဘဲ သတၱဝါတုိင္း၏ ပါရမီ အႏုအရင့္ အဆင့္အတန္းကုိသာ ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍ ေလာက ေကာင္းက်ိဴးႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဴး ထုိႏွစ္မ်ိဴးတုိ႔ကုိ အႏႈိင္းမဲ့ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူသည္ဘုရားျဖစ္လုိစိတ္ ထက္သန္ျပင္းျပျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္သုမိတၱာမည္ေသာ အမ်ိဴးသမီးေကာင္းေလးသည္လည္း သုေမဓာရွင္ရေသ့ႏွင့္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ဘဝဆက္တုိင္းတြင္ ဘုရားျဖစ္သည္အထိ လုိလုိလားလားေပးဆပ္ျပီး ခ်ိဴခ်ိဳခါးခါးမွ်ေဝ၍ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ပါရမီျဖည့္လုိစိတ္တုိ႔သည္လည္း တားမႏုိင္ဆီးမရ ျဖစ္ေပၚလာေလေတာ့၏။ အမွန္စင္စစ္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံး၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ စိတ္သႏၱာန္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလုံးသားတုိ႔တြင္ မိမိတုိ႔၏ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္၍ ေလာကေကာင္းက်ိဴးလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အမင္းစိတ္သန္ ခံယူ ခံစားလွ်က္ရွိၾက၏။ ဤသည္မွာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ေလာကအေပၚထားရွိေသာ မဟာကရုဏာႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာပင္ျဖစ္ေတာ့၏။ ဤေနရာ၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုေမဓာ၏ မဟာကရုဏာႏွင့္ ပညာသည္ပုိ၍ျပ႒ာန္းအားၾကီးလွသည္ကုိမေမ့သင့္ေပ။ မွန္၏။ ေလာကေကာင္းက်ိဴးကုိ သယ္ပုိးရာတြင္ ကရုဏာႏွင့္ပညာသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါ၏။ ကရုဏာသာရွိ၍ ပညာမပါလွ်င္ ထုိထုိလုပ္ရပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းက်ိဴးထက္ ဆုိးက်ိဴးကုိ ျဖစ္ေစတတ္ပါ၏။ ေစတနာေကာင္းရွိေသာ္လည္း နည္းလမ္းမွားသျဖင့္ ေကာင္းက်ိဴးမရ ဆုိးက်ိဴးျဖစ္ရတတ္သည္ဟု ဆုိလုိပါ၏။ တစ္ဖန္ ပညာသာရွိ၍ ကရုဏာမပါလွ်င္လည္း အၾကင္နာမဲ့၍ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တတ္သျဖင့္ ေလာကသားမ်ား၏ အားထားရာသဖြယ္မျဖစ္ဘဲ ဆုိးက်ိဴးမ်ားကုိ ခံစားရတတ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကေကာင္းက်ိဴးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကရုဏာႏွင့္ပညာသေဘာတရားတုိ႔သည္ အမွန္တကယ္လုိအပ္လွပါ၏။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ေလာကသားတုိ႔အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာမ်ားကုိ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသူႏွစ္ေယာက္တုိ႔၏  ထုိအျခင္းအရာအားလုံးကုိ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္သိေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ျပင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့၏ အနာဂတ္ကုိ ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာအခါ၌လည္း ေနာင္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းၾကာေသာကာလဝယ္ ဘဒၵကမၻာ၌ ေဂါတမအႏြယ္ေတာ္ျဖင့္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔အမွန္မုခ် ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းသိေတာ္မူသည့္အျပင္ သုမိတၱာအမ်ိဴးေကာင္းသမီးေလးသည္လည္း ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းတုိ႔ပတ္လုံး ပါရမီျဖည့္ဖက္အျဖစ္ျဖင့္ မလြဲမေသြပါဝင္ျဖည့္ဆည္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း သိျမင္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဘုရားရွင္က သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအား ဤသုိ႔ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလ၏။
( ဆက္ရန္......)

lauantai 1. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၅ )

သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဈာန္သမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ရမၼာဝတီျမိဳ႔ေကာင္းကင္ယံသုိ႔ေရာက္ရွိေလ၏။ ထုိသုိ႔ေကာင္းကယ္ယံသုိ႔ေရာက္ရွိေသာအခါ ေအာက္ေျမအျပင္ကုိ ငံု႔၍ၾကည့္မိ၏။ ထုိအခါ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ပ်ားပန္းခတ္မွ် လႈပ္ရွားသြားလာလွ်က္ အားတက္သေရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ထုိအျခင္းအရာကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းလုိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ ထုိေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ေအာက္ေျမအျပင္သုိ႔ ဆင္းသက္၍ အေျခအေနမွန္ကုိ စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ဤသုိ႔သိရွိရေလ၏။ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ရဟႏၱာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းျခံရံလွ်က္ ရမၼာဝတီျပည္သုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူလာ၏။ တုိင္္းသူျပည္သား အမ်ားအျပားတုိ႔အားလည္း တရားေရေအးတုိက္ေကြ်းကာ ေအးျငိမ္းရာ နိဗၺဴတာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ တုိင္းသူျပည္သား အားလုံးတုိ႔သည္လည္း ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ ရုိေသဝမ္းေျမာက္ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိၾကပါေပ၏။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကျပီးလွ်င္ ဆြမ္းျဖင့္လုပ္ေကြ်းျပဳစုလုိ၏။ ေဝယ်ာဝစၥကုသုိလ္ကုိလည္း လုိခ်င္ၾက၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ နာၾကားၾကရေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား တည္တ့ံျပန္႔ပြါးထြန္းကားေစရန္ စိတ္ရည္သန္၍ ဘုရားအမႈးရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းလုိျခင္းလည္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ရဟႏၱာေပါင္းႏွစ္ေသာင္းကုိ ဆြမ္းဘုန္းေပးေသာအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါရန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ပင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾက၏။ ထုိေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္တကြရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းၾကြခ်ီေတာ္မူလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုေပါင္း၍ လမ္းျပင္ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အခမ္းအနားအျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆြမ္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းစေသာ ဆြမ္းကပ္လႈမည့္အခမ္းအနားတြင္ လုိအပ္သည့္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္းကုိ ရွင္ရေသ့သည္ စုံစုံေစ့ေစ့ သိရွိရေလေတာ့၏။ ထုိသုိ႔သိရွိေလေသာအခါ သူသည္လည္း ကုသုိလ္အမႈကုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကုိ ေပးေစလုိပါေၾကာင္း သဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ေလေတာ့၏။ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားကလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ပင္ လမ္းျပဳျပင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ေပးေလ၏။ သို႔ေသာ္ သူျပဳျပင္ရမည့္လမ္းပုိင္းသည္ ရႊံ ႔ညြံမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီမျပီးစီးခဲ့ေပ။ မျပီးစီးမီပင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြရဟႏၱာမ်ားၾကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ရွင္ရေသ့သည္ မျပီးစီးေသးဘဲ ၾကြင္းက်န္ေနသည့္ ရႊံ ႔ညြံမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနေသာလမ္းေပၚဝယ္ သူ၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ဝမ္းလ်ားထုိး၍ တံတားခင္းကာ ဤသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေတာ့၏။ ေလာကသုံးပါးတုိ႔၏ ကိုးကြယ္ရာသခင္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ အရွင္ျမတ္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ တံတားျပဳ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ တံတားအျဖစ္လႈဒါန္းပါ၏ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား။ ဤသုိ႔ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ရဟႏၱာႏွစ္ေသာင္းတုိ႔သည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့၏ ေက်ာကုန္းကုိနင္း၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူၾကေလ၏။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စည္ကားၾကီးက်ယ္ ဝင့္ထယ္ခမ္းနားလွသည့္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္အားၾကိဴဆုိပြဲႏွင့္ ဆြမ္းကပ္လႈပြဲတြင္ မထင္မရွား အညၾတအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ ႏွလုံးလွသည့္ အမ်ိဴးသမီးေကာင္းေလးတစ္ေယာက္သည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ပါဝင္လာခဲ့၏။ သူမသည္ ထုိဘဝတြင္ ဘုရွားရွင္ကုိ ၾကိဴဆုိမႈႏွင့္ဆြမ္းကပ္သည့္အခမ္းအနားမတုိင္မီအထိ မထင္မရွားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လဲ ထုိဘုရားရွင္ကုိၾကိဴဆုိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ေနာင္ဘဝဆက္တုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသူျဖစ္၏။ ပါရမီျဖည့္ဆည္းေတာ္မူရာ ကာလတုိင္း ကမၻာတုိင္း ဘဝတုိင္းဝယ္ မျငီးမျငဴ ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ ေမတၱာကုိအညီအမွ်ျပဳ အခ်စ္တုကုိဖယ္ရွား အားသစ္မ်ားေပး၍ အေလာင္းေတာ္အား  ပါရမီျဖည့္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ အေလာင္းေတာ္ဘုရားျဖစ္ေစရန္ ဘဝ၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွလုံးသား၏ဆႏၵ၊ႏွလုံးသား၏တမ္းတခ်က္တုိ႔ကုိ ဦးစားမေပး အေလးမထားဘဲ ေပးဆပ္အနစ္နာခံရမႈတုိ႔ အလြန္တရာၾကီးက်ယ္မ်ားျပားလွျပီး ရွည္လ်ားလွေသာကာလမ်ားဝယ္ အေအးႏွင့္အပူ အခ်ိဳႏွင့္အခါး ရုိင္းျပမႈႏွင့္ ယာဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ ရက္စက္မႈႏွင့္ၾကင္နာမႈ ၾကမ္းတမ္းမႈႏွင့္ေခ်ာေမြ႔မႈ အနိမ့္ႏွင့္အျမင့္ အတိမ္ႏွင့္အနက္ အတက္ႏွင့္အဆင္း အလင္းႏွင့္အေမွာင္ အေယာင္ေဆာင္ႏွင့္ အစစ္ အသဲကြဲမႈနာက်င္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ၾကည္ႏူုးမႈ စသည့္စသည့္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ
အမႈမ်ားစြာကုိ နဲနဲေလးမွ်မမႈ၊ မမႈေရးခ် မမႈဘဲ အံတု ျဖတ္သန္းခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ အလြန္တရာတည္ၾကည္ခုိင္ခံ့၍ ကမၻာ့အမ်ိဴးသမီးထုၾကီးတစ္ရပ္လုံး၏ စံျပအားထားေလာက္သည့္အမ်ိဴးသမီးေကာင္းလည္းျဖစ္၏။ ပါရမီလုပ္ငန္းဟူသမွ် က်ရာေနရာ ၾကံဳရာအခိုက္အတန္႔မွ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္၏။ အမွန္စစ္စစ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သဗၺညဳတေတာ္ကုိရျခင္း၌ သူမ၏ေက်းဇူးကား အထူးၾကီးမားလွပါဘိ။ ေလာကသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း သူမ၏ ေက်းဇူးကုိသိသင့္နားလည္သင့္လွ၏။ သူမကားအျခားမဟုတ္။ သူမ၏ နာမည္ကား မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ျပီးျဖစ္ေသာ ေတာ္ေလးဝဝင္သည့္ ယေသာဓရာပင္တည္း။ သုိ႔ေသာ္ သူမ ပါရမီျဖည့္ဖက္အျဖစ္ စတင္ပါဝင္စဥ္ကထုိနာမည္မဟုတ္္ခဲ့။ သူမ၏နာမည္ကားးးး
( ဆက္ရန္.....)