sunnuntai 23. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၈ )

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားပုံကား ဤသို႔ ဤသို႔ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။  သုမိတၱာအမ်ိဴးသမီးေလး ပါရမီစခန္းခရီးၾကမ္းၾကီးအတြက္ ဤသုိ႔ဤႏွယ္ ပါဝင္လာျခင္းသည္
အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္မျဖစ္တန္ရာ၊ထုိ႔ျပင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့အေနျဖင့္ သုမိတၱာအားပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ လက္ခံလုိက္ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတရားမကင္းတန္ရာ။ အထူးသျဖင့္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္
ေပးေသာဗ်ာဒိတ္သည္ အလြန္တရာခုိင္မာျပတ္သားလွေခ်၏။ မလြဲႏုိင္ေသာ  တိက်ျခင္းမ်ိဴးျဖင့္ တိက်မွန္ကန္လွ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိဗ်ာဒိတ္သည္လည္း အတိတ္အေၾကာင္းမကင္းႏုိ္င္ေခ်။ ထုိအေၾကာင္းတရားသည္လည္း အလြန္အားၾကီးေသာ အေၾကာင္းတရားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အတိတ္ဘဝမ်ားစြာမွ မ်ားျပားလွသည့္ ခ်ခဲ့ဖူးေသာေရစက္ ပႏၷက္ခဲ့ဖူးေသာသစၥာ မ်ားေၾကာင့္သာ သုမိတၱာလည္း ပါရမီျဖည့္ဘက္အေနျဖင့္ပါဝင္သလုိ သုေမဓာကလဲ လက္ခံျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ကလည္း အစုံတြဲ၍ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟုစဥ္းစားမိ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကမၼနိယာမကုိ ယုတၱိေဗဒက်ေအာင္ စဥ္းစားျပန္ေသာအခါတြင္လည္း အလြန္တရာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ပါရမီအဆန္ခရီးလမ္းကုိ အလြႏ္ျပင္းထန္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဆႏၵရွိသူတုိ႔သာအတူစုံတြဲ၍
ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ယခုဘဝတစ္ခဏေလးမွ်တြင္သာေတြ႔လုိက္ရ ျမင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါက သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအဖုိ႔ ဤမွ်ေဝးကြာ ၾကာေညာင္းလွေသာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းခရီးကုိ အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ေရွးေရွးဘဝဘဝမ်ားစြာက အတူယွဥ္တြဲ၍
ခ်စ္ခင္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပါရမီအဆန္ခရီးကုိ မညီးမညဴ အတူတြဲ၍ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရဲျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ျပင္သူတုိ႔၏ ဗ်ာဒိတ္ခံယူရာ ပစၥဳပၸန္ဘဝကုိ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း သုေမဓာသည္ သတင္းၾကီးေသာ သူေဌးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္  ကုိယ္က်င့္တရားကုိ တစ္ျမိဳ႔တည္းသူလည္းျဖစ္ အမ်ိဴးဇာတ္လည္းတူကာ အရည္အေသြးျပည့္ဝလွေသာ သုေမဓာအမ်ိဴးသမီးေလးက ယုံၾကည္ထုိက္ေလာက္ေအာင္ ဂဃနဏ သိျပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသည္တိတိက်သိခ်င္လွေသာေၾကာင့္ တတ္သိနားလည္ေသာ သူမ်ားကိုလဲေမး၏။ ေဆြးေႏြးသင့္သူမ်ားကုိလဲ ေဆြးေႏြး၏။ ထုိသို႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ရသျဖင့္သာ မိမိ၏အေတြးစတုိ႔သည္လည္း ပုိမုိ၍ ရဲရင့္လာခဲ့ပါ၏။ ေရးအားလည္းတက္ခဲ့ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ပါရမီႏွင့္စစ္မွန္ေသာခ်စ္ေမတၱာသည္ ကင္းကြာ၍မရစေကာင္းေသာ သေဘာတရားႏွစ္ခုျဖစ္၏ ဟုလည္း မိမိထင္ျမင္ ယူဆ သေဘာေပါက္မိ၏။ အမွန္စင္စစ္ အခ်စ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ေမတၱာမရွိပါက အတူတြဲ၍ ပါရမီလည္းျဖည့္၍မရသလုိ ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ အေနႏွင့္လည္း ပူးတြဲကာ ပါဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု မိမိယုံၾကည္ယူဆမိေတာ့၏။ မွန္၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ အျပန္အလွန္ထားရွိေသာ အခ်စ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္ တြဲဘက္၍
ပါရမီျဖည့္ဘုိ႔အေရး ၾကီးမားလွေသာစြမ္းအင္ျဖစ္၏ ဟုလည္းနားလည္မိ၏။ ဟုတ္၏ မွန္၏ ဟုထပ္၍ဆုိခ်င္၏။ အေၾကာင္းကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ စာနာမႈ နားလည္မႈ ၾကင္နာမႈ ေဖးမမႈ ျပဳစုေစာင္မမႈဟူေသာ ခ်စ္ေမတၱာမရွိပါက ပါရမီမဆုိထားႏွင့္၊ ေလာက၏ သာမာန္လုပ္ငန္း သာမာန္နယ္ပယ္၌ပင္ ျပဳလုပ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘြယ္မရွိေခ်။ အလြန္တရာျမင့္ျမတ္ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွေသာပါရမီလုပ္ငန္းၾကီးကုိလုပ္ရာဝယ္ ထုိမွ်ဤမွ် စစ္မွန္ ၾကီးမားလွေသာ ခ်စ္ေမတၱာမပါ မရွိလွ်င္ မည္သုိ႔လွ်င္အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ ပါရမီျဖည့္ၾကမည့္သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ေမတၱာရွိမွသာလွ်င္ ေလာကေကာင္းက်ိဴးအတြက္ အတူတြဲ၍ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ ပါရမီလုပ္ငန္းကုိ အဟုတ္တမ္း ၾကိဴးပမ္းႏုိ္င္ၾကေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတူတြဲ၍ ပါရမီျဖည့္ဘုိ႔အေရးဝယ္  ထုိပါရမီႏွင့္ခ်စ္ေမတၱာႏွစ္ခုတြင္ ခ်စ္ေမတၱာသည္ မူလ အစ ပထမ ျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူ
ထင္ျမင္သုံးသပ္မိ၏။( မွတ္ခ်က္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မဟာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္ဘုိ႔ရန္စိတ္ထက္သန္ေတာ္မူပုံႏွင့္ သုေမဓာႏွင့္ သုမိတၱာတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ အတူတြဲ၍ ပါရမီ ျဖည့္ႏုိင္ပုံကုိမေရာေထြးေစခ်င္ပါ။ မေရာေထြးသင့္။ ဤစကား ဤစာႏွင့္ပတ္၍ မရွင္းပါက ေမးႏုိင္ပါသည္။ ) သုိ႔ျဖစ္၍ အရင္းခံစစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ပင္ ပါရမီလုပ္ငန္းကုိ အဟုတ္တမ္းတြဲ၍ ျဖည့္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု မိမိယုံၾကည္နားလည္မိပါ၏။ မွန္၏။ အခ်စ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မက္မႈရာဂသည္ နည္းလမ္းမွန္ေအာင္အသုံးျပဳပါက နိဗၺာန္ထိပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းပ႒ာန္းတရားေတာ္တြင္လည္းတုိက္ရုိက္လာပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ သုမိတၱာအမ်ိဴးသမီးေလး၏ သုေမဓာရွင္ရေသ့ေပၚ ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္အရာရာကုိ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိ္င္ဘုိ႔အေရး ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ျဖင့္ပါဝင္လာႏုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိလည္း ယေသာဓရာေထရီပါဒါန္တြင္ ဤသုိ႔ဆုိပါ၏။

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti